Disclaimer

Op deze Schouten Groep site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van Schouten Produkten Groep B.V..(“Schouten Groep”) en haar binnenlandse en buitenlandse groepsvennootschappen (hierna tezamen aangeduid met “schouten groep sites”) zijn bedoeld ter algemene informatie.

Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Schouten Groep heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Schouten Groep sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden Schouten Groep staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Schouten Groep aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Schouten Groep wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Schouten Groep garandeert evenmin dat de Schouten Groep sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de Schouten Groep sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Schouten Groep niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Schouten Groep wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Schouten Groep, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Schouten Groep Sites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Schouten Groep sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schouten Groep, de inhoud van de Schouten Groep sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Schouten Groep en haar groepsvennootschappen.

Op de Schouten Groep site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.